PHÒNG GDĐT TP TUY HÒA

TRƯỜNG TH ĐÀO DUY TỪ

 

Số 69 /QĐ-ĐDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phường 8, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công vị trí việc làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Năm học 2021- 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO DUY TỪ

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 sửa đổi, bổ sung mọt số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT  ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 Theo tình hình thực tế của nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1.  Phân công vị trí việc làm cho cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Tiểu học Đào Duy Từ, năm học 2021- 2022 (kèm theo danh sách phân công cụ thể).

         

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có nhiệm vụ thực hiện, xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.

         

Điều 3. Các ông (bà) trong hội đồng, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các tổ chức đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi  nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thị Đặng Kiều

 

 

 

 

 

 

TRÍCH PHÂN CÔNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH ĐÀO DUY TỪ

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Kèm theo Quyết định số: 69/QĐ-ĐDT ngày 30 tháng 8  năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Duy Từ)

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc được phân công

Điện thoại

1

Phạm Thị Mỹ Tuyết

Tổ trưởng

Dạy và chủ nhiệm lớp 1A

0813774661

2

Lê Thị Thúy Phương

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 1B

0888199667

3

Huỳnh Thị Như Trúc

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 1C

0332220939

4

Huỳnh Thị Mỹ Trang

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 1D

0917262163

5

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 2A

0982018339

6

Đào Xuân Tấn

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 2B

0393877615

7

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Tổ trưởng

Dạy và chủ nhiệm lớp 2C

0914822727

8

Lê Thị Minh Thủy

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 2D

0932434169

9

Nguyễn Thị Thùy Trang

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 3A

0363375322

10

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Tổ trưởng

Dạy và chủ nhiệm lớp 3B

0979564775

11

Trần Thị Phượng

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 3C

0338424936

12

Đặng Thị Hiên

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 3D

07202433551

13

Đoàn Ngọc Đạt

Tổ trưởng

Dạy và chủ nhiệm lớp 4A

0935173129

14

Lê Nguyên Minh

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 4B

0987354803

15

Bùi Quỳnh My

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 4C

0793633064

16

Nguyễn Thị Kim Loan

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 4D

0389243847

17

Nguyễn Thị Tình

Tổ trưởng

Dạy và chủ nhiệm lớp 5A

0934889614

18

Nguyễn Đăng Ngọc

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 5B

0349764858

19

Đặng Thị Minh Hoa

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 5C

0918956646

20

Nguyễn Thị Như Uyên

Giáo viên

Dạy và chủ nhiệm lớp 5D

0888860090

21

Phan Thị Ngọc Hiếu

Tổ trưởng

Dạy T.Anh: khối lớp 5; lớp 3A,3B

0948183839

22

Võ Thị Phương Dung

Giáo viên

Dạy T.Anh: khối lớp 4 và  lớp 3C, 3D

0854638122

23

Trần Trọng Hưng

Tổ phó

Dạy Tin học khối lớp 3,4,5

0988796550

24

Nguyễn Thị Nguyên Hạnh

Giáo viên

Dạy Mĩ thuật từ lớp 1-5,

0905260345

25

Trần Đình Thái

Giáo viên

Dạy TD  khối lớp 1,2,5

0972254229